Hafele Hardware Technology

Häfele Hardware Technology
Adresă de contact
Hafele Romania S.R.L.
Calea Aviatorilor nr. 4
307200, Ghiroda
Orar: L-V 08:00 - 16:30
Tel.: +40 256 / 306 172
Fax: +40 256 / 306 173
Trimiteţi-ne un email

Câștigă cu Häfele la BIFE-SIM 2017 - Tragere la sorti si Regulament concurs

Concursul lansat de către Häfele România cu ocazia desfăşurării între 13-17 septembrie 2017 a Târgului Internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii Bife Sim, ediţia a XXVI-a anunţă câştigătorii celor 3 electrocasnice marca Smeg:
1. Sibel Impex S.R.L.: Bogdan Berghea
2. Casa Mobila Simex: Cosmin Man
3. Idezio: Ramona Dinu
Pentru a confirma corectitudinea alegerii câştigătorilor, se poate urmări filmarea de mai jos.

Tragere La Sorti


Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea transmite în atenţia S.C. Häfele România S.R.L la sediul organizatorului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data anunţării câştigătorilor Concursului. După această dată, organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio reclamaţie.

Regulamentul Concursului

1. Organizatorul Concursului
1.1 Concursul este organizat de SC. Häfele România S.R.L cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 11A, 300699, Judeţul Timiş, înregistrată la Registrul Comerţului din Timişoara, sub numărul J35/1787/2009, CUI 26066629, telefon 0256/306172, reprezentată legal prin Rodica Popescu, în calitate de Director General, denumită în continuare Organizator.
1.2 Concursul "Câştigă cu Häfele!" denumit în continuare "Concurs", se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
1.3 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

     2. Durata şi locaţia
2.1. Concursul se va desfăşura în cadrul celei de-a XXVI-a ediţii a Târgului Internaţional de Mobilă, Echipamente şi Accesorii „Bife Sim” în incinta centrului expoziţional Romexpo în perioada 13-17 septembrie 2017.

      3. Dreptul de participare
3.1. La Concurs participă toate persoanele juridice al căror domeniu de activitate este identic sau complementar celui al Organizatorului şi care, pentru a fi consideraţi eligibili, vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
a) să accepte la momentul completării formularului de înscriere şi să respecte condiţiile din prezentul Regulament.
b) nu pot participa la Concurs: angajaţii Häfele, precum şi rudele de gradul I ai acestora (soţul/soţia, copii, părinţii acestora).

          4. Regulamentul Concursului
4.1. Regulamentul oficial de desfăşurare al Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durată al acestuia, în oricare dintre următoarele modalităţi:
-adresându-se angajaţilor Häfele
-accesând website-ul oficial Häfele (www.hafele.ro
4.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia prin intermediul website-ului companiei. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea acestora în secţiunea "Noutăţi".

       5. Premiile Concursului
5.1. În cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris în Secţiunea 6 de mai jos, 3 premii care vor consta fiecare într-un dispozitiv electrocasnic marca SMEG.
5.2. Premiul este acordat participantului pe numele căruia a fost completat formularul de înscriere online declarat câştigător.
5.3. Câştigătorii nu au dreptul de a primi contravaloarea premiului în bani (nici integral, nici parţial).

        6. Mecanismul Concursului
6.1. Fiecare participant poate avea un singur formular de înscriere participant la Concurs şi completat pe numele său, având dreptul la un singur premiu.
6.2. Câştigătorii vor fi desemnaţi în data de 17 septembrie 2017, prin tragere la sorţi folosind website-ul www.random.org, numele acestora fiind comunicate dupa validare, pe website-ul Häfele.

        7. Validarea Câştigătorilor
7.1. Ulterior desemnării câştigătorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs. Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câştigător al Concursului, este necesară îndeplinirea tuturor condiţiilor următoare:
a) participantul are dreptul de a se înscrie în Concurs, potrivit Secţiunii 3 a prezentului Regulament.
b) au fost respectate toate condiţiile de la art 6.1. de mai sus;
7.2. În situaţia în care una dintre condiţii nu este îndeplinită, câştigătorul pierde dreptul de a intra în posesia premiului şi se va face o nouă extragere.
7.3. Participanţii care au fost desemnaţi câştigători vor fi anunţaţi pe website-ul Häfele. De asemenea, pentru a informa direct fiecare Câştigător, Organizatorul va utiliza informaţiile furnizate de cel dintâi la momentul efectuării înscrierii online (adresa e-mail şi/sau număr de telefon furnizate).
7.4. În cazul în care, din motive independente de Organizator (datele de contact furnizate de câştigători sunt incorecte sau aceştia nu răspund la telefon/e-mail) premiile nu pot fi acordate, acestea vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.

         8. Acordarea premiilor şi intrarea în posesia acestora
8.1. Organizatorul va publica pe website-ul Häfele în data de 25 septembrie 2017 numele câştigătorilor Concursului "Câştigă cu Häfele!"  şi se obligă să-i contacteze prin e-mail şi/sau telefon pe câştigători pentru anunţarea premiului câştigat şi a modului în care pot intra în posesia acestuia.
8.2. Premiile care nu vor putea fi acordate din diverse motive: câştigătorii nu pot fi contactaţi din motive independente de Organizator sau refuză premiul, fără a se limita la acestea, vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.
8.3. Premiile Concursului vor putea fi utilizate de către câştigători doar după semnarea unui proces verbal de predare-primire sau după transmiterea unui e-mail către Organizator de pe adresa de e-mail furnizată la înscrierea în Concurs sau cea personală (în cazul în care este diferită de cea din formularul de înscriere), prin care să ateste primirea acestora. Refuzul de a semna procesul verbal sau de a transmite e-mail-ul solicitat care atestă atribuirea efectivă a premiului către câştigător, conduce la pierderea dreptului câştigătorului de a intră în posesia premiului.

             9. Taxe şi impozite aferente
9.1. Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câştigătorilor cu cetăţenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin. 4 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

            10. Întreruperea/Încetarea Concursului
10.1. Concursul va putea fi întrerupt/încetat înainte de termen doar în caz de forţă majoră şi/sau caz fortuit (aşa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a îl continua din motive independente de voinţă sa.
10.2. În situaţia apariţiei vreuneia dintre aceste situaţii, Organizatorul o va anunţa pe website-ul Häfele.
10.3. În situaţiile avute în vedere la pct. 10.2. sunt incluse şi hotărârile instanţelor judecătoreşti, precum şi actele unor autorităţi publice competente.
10.4. Pentru situaţiile avute în vedere la pct. 10.2 şi pct. 10.3, Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către participanţi.

              11. Prelucrarea datelor personale
11.1 Prin acceptarea completării formularului de înscriere online, participanţii declară că sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a S.C. Häfele România S.R.L, să fie prelucrate şi utilizate de aceasta (personal) în scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor Concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activităţi de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a S.C. Häfele România S.R.L prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale şi/sau mostre, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi.
11.2. Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Concurs şi să le utilizeze conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001 privind protecţia datelor personale ale Participanţilor stocate pe durata Concursului şi ulterior acesteia.
11.3. Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 printre care se amintesc:
Art. 12 Dreptul la informare - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege.
Art.13 Dreptul de acces la date - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.
Art.14 Dreptul de intervenţie asupra datelor - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Art.15 Dreptul de opoziţie - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
Art. 17 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - potrivit căruia persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a).
Art.18 Dreptul de a se adresa justiţiei - potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.
11.4. Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi datele lor de contact să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator în diverse materiale tipărite, audio sau video.

                12. Limitarea răspunderii
12.1. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
12.2. Organizatorul Concursului nu va avea nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în niciun litigiu în ceea ce priveşte eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Concurs, excepţie făcând cele prevăzute de OG99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002.
12.3. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitivă.
12.4. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 29 septembrie inclusiv. Orice contestaţii trimise după această dată nu vor fi luate în considerare.
12.5. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
-erorile în datele furnizate de către câştigători; acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător;
-Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului dorit.

               13. Alte prevederi ale Regulamentului
13.1. Pentru a beneficia de premii, toţi câştigătorii acestui Concurs sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
13.2. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale şi aplicabile tuturor câştigătorilor.
13.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Concursului.

                 14. Legea aplicabilă. Litigii
14.1. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de care aparţine Organizatorul.
14.2. Legea aplicabilă este legea română.
14.3. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea transmite în atenţia S.C. Häfele România S.R.L la sediul Organizatorului în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data anunţării câştigătorilor Concursului. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio reclamaţie.

.
 

 

 

 

.

 

sus sus

Adresă de contact


Calea Aviatorilor nr. 4
307200, Ghiroda
Orar: L-V 08:00 - 16:30
Tel.: +40 256 / 306 172
Fax: +40 256 / 306 173
Email: info@hafele.ro

Comandaţi online


© Hafele Romania S.R.L., toate drepturile rezervate.